DODACIE PODMIENKY

 1. Návštevník portálu môže využívať služby súvisiace s rezerváciou a zakúpením vstupeniek na vybrané podujatia zverejnené na webovom sídle www.slovenskonazivo.sk .
 2. Potvrdenie o rezervácii alebo zakúpené vstupenky sa zasielajú automaticky na mailovú adresu, ktorú zadal návštevník portálu počas rezervácie alebo kúpy vstupenky na konkrétne podujatie.
 3. Potvrdenie o rezervácii vstupeniek, ktoré obsahuje základné informácie o podujatí, o usporiadateľovi podujatia, identifikátor a trvanie rezervácie (exspiráciu), zasiela systém automaticky na mailovú adresu zákazníka.
 4. Platba za predaj vstupeniek online prebieha prostredníctvom služby STRIPE, ktorá umožňuje návštevníkovi portálu zaplatiť za vstupenku platobnou kartou VISA, Maestro, MasterCard, prípadne Diners Club (ak vydávajúca banka umožňuje uskutočňovanie e-commerce transakcií týmito kartami).
 5. Po uskutočnení platby za vstupenku (poukázaní sumy na účet prevádzkovateľa) systém automaticky zasiela na mailovú adresu zákazníka, ktorý si zakúpil vstupenku (ďalej len „majiteľ vstupenky“), vstupenku v elektronickej forme (súbor vo formáte PDF). Tú si majiteľ vstupenky môže vytlačiť na tlačiarmi spôsobilej tlačiť na formát papiera A4. 
 6. Každá vstupenka zakúpená online obsahuje jedinečný identifikačný čiarový kód (ďalej len „identifikačný kód“). Každú vstupenku možno použiť len raz. Systém eviduje vydané vstupenky podľa identifikačných kódov. Vstupenka je cenina, ktorej falšovanie sa trestá. Vstupenka obsahuje minimálne nasledujúce údaje:
 • názov podujatia
 • termín podujatia
 • identifikačný kód,
 • miesto konania podujatia,
 • cenu vstupenky,
 • názov usporiadateľa podujatia
 1. Usporiadateľ podujatia je povinný pri predložení ešte nepoužitej vstupenky s platným identifikačným kódom umožniť majiteľovi vstupenky prístup na podujatie podľa údajov na vstupenke v zmysle podmienok návštevy podujatia, ktoré zverejňuje usporiadateľ podujatia na svojom webovom sídle.
 2. Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku majiteľ vstupenky, ktorý využil službu kúpy vstupenky na vybrané podujatie cez portál www.slovenskonazivo.sk nemôže odstúpiť od kúpy vstupenky. Vstupenka na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa usporiadateľ podujatia zaväzuje poskytnúť majiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t. j. podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania.
 1. Usporiadateľ podujatia v plnom rozsahu zodpovedá majiteľovi vstupenky za konanie podujatia, ako aj za plnenie všetkých práv, ktoré majiteľovi vstupenky na základe platných právnych predpisov prislúchajú.
 2. Majiteľ vstupenky je oprávnený uplatniť všetky svoje práva, nároky, prípadné sťažnosti vyplývajúce z kúpy vstupenky (vrátane nárokov zo zodpovednosti za nedostatky, škodu a/alebo vzniknutú ujmu) priamo u usporiadateľa podujatia na jeho adrese uvedenej na vstupenke.
 3. Prevádzkovateľ portálu zodpovedá len za riadne a včasné vystavenie vstupenky a zaslanie vstupenky na určenú mailovú adresu, ktorú zákazník zadal.
 4. Prevádzkovateľ portálu a usporiadateľ podujatia nenesie nijakú zodpovednosť za následnú stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie vstupenky a nie sú ani povinní poskytnúť majiteľovi vstupenky náhradnú vstupenku.
 5. V okamihu zakúpenia vstupenky na podujatie Bábkového divadla Košice bol uzatvorený zmluvný vzťah podľa ustanovení kúpnej zmluvy podľa občianskeho zákonníka s príslušným usporiadateľom a od tohto okamihu sa vzťahujú na predmetný zmluvný vzťah VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY usporiadateľa Bábkového divadla Košice https://www.bdke.sk/wp-content/uploads/2020/03/VOP_BDK_2020.pdf
 1. V prípade zmeny alebo zrušenia podujatia usporiadateľ podujatia zodpovedá majiteľovi vstupenky za vrátenie ceny vstupenky a to spravidla v pokladnici daného usporiadateľa podujatia v hotovosti po predložení vstupenky s identifikačným kódom. Usporiadateľ podujatia môže ponúknuť majiteľovi vstupenky aj vstupenku na náhradné podujatie.
 2. Ak majiteľ vstupenky v prípade zmeny podujatia navštívi náhradné podujatie, stráca nárok na vrátenie ceny vstupenky, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu vstupenky medzi pôvodným a náhradným podujatím.
 3. Storno vstupenky v iných prípadoch určuje usporiadateľ podujatia v zmysle svojich obchodných podmienok a je potrebné sa obrátiť priamo na usporiadateľa podujatia. Kontaktné údaje sú uvedené na webovom sídle www.bdke.sk