Reklamačný poriadok 

 1. Tento reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“) spoločnosti AUVID Broadcast s.r.o. so sídlom v Košiciach, Južná trieda 48/E, 040 01 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel:Sro, vložka č. 44968/V, IČO: 52 038 700 („prevádzkovateľ“) je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoS“) ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
 2. Pojmy použité v tomto Reklamačnom poriadku sa obsahovo zhodujú s pojmami stanovenými v aktuálne platných všeobecných obchodných podmienkach prevádzkovateľa (ďalej len „VOP“). 
 3. Účelom tohto Reklamačného poriadku je informovať kupujúcich o podmienkach a spôsobe uplatnenia sťažností (reklamácií) na druh, rozsah a kvalitu poskytnutej služby na stránke www.slovenskonazivo.sk . Reklamačný poriadok sa vzťahuje výlučne na vady týkajúce sa poskytovania služby na stránke www.slovenskonazivo.sk , a to najmä na prípady: 
 • uskutočnenia úhrady ceny vstupenky iným spôsobom ako spôsobom uvedeným vo VOP, 
 • uskutočnenie duplicitnej a/alebo viacnásobnej platby za cenu vstupenky, 
 • úhrada ceny Vstupenky po časovom limite určenom na úhradu ich ceny, 
 • vstupenka neobsahuje údaje podľa VOP, 
 • vstupenka nebola doručená na email kupujúceho napriek úhrade ich ceny (ak ide o vadu spôsobenú na strane prevádzkovateľa), 
 • vstupenku nie je možné vytlačiť (ak ide o vadu spôsobenú na strane prevádzkovateľa), 
 • kupujúcemu napriek úhrade ceny vstupenky nebol doručený overovací kód, 
 • vstupenka nebola kupujúcemu vydaná na základe poskytnutého overovacieho kódu, a to bez porušenia akýchkoľvek povinností kupujúceho podľa VOP. Za vady iného charakteru, a to najmä vady týkajúce sa podujatia (napr. reklamácie ohľadom konania, nekonania, oneskoreného konania, priebehu konania, zmeny termínu podujatia a s tým súvisiaceho vrátenia ceny vstupenky) zodpovedá samotný usporiadateľ podujatia, t.j. reklamácie tohto druhu je kupujúci povinný uplatniť priamo u usporiadateľa podujatia, na ktoré má kupujúci zakúpenú vstupenku, pokiaľ z VOP a informácií zverejnených na stránke www.slovenskonazivo.sk nevyplynie inak. 
 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady poskytovaných služieb na stránke www.slovenskonazivo.sk a s tým súvisiacich vád vstupeniek, ktoré má služba v čase jej poskytnutia, resp. ktoré má vstupenka v čase ich dodania. 
 2. Ak kupujúci zistí, že služba a/alebo zakúpená vstupenka má vady, ktoré nevznikli z dôvodov na strane kupujúceho je oprávnený uplatniť reklamáciu jedným z nasledujúcich spôsobov: a) poštou na adresu sídla prevádzkovateľa, b) e-mailom na adresu auvid@auvid.sk.  
 3. Kupujúci je povinný reklamovať vadu poskytnutej služby a/alebo vstupenky bez zbytočného odkladu odo dňa zistenia vady, najneskôr do dňa konania podujatia, vo vzťahu ku ktorému sa vada služby a/alebo vstupenky vzťahuje, v opačnom prípade (t.j. v prípade oneskoreného uplatnenia reklamácie vady vstupenky) právo na uplatnenie reklamácie voči prevádzkovateľovi v celom rozsahu zaniká. 
 4. V písomnej reklamácii poskytovanej služby na stránke www.slovenskonazivo.sk je kupujúci povinný uviesť meno a priezvisko, názov podujatia, e-mail, na základe ktorého má kupujúci prístup na stránku www.slovenskonazivo.sk , názov podujatia, pri ktorom vykazuje služba vady, popis vady poskytovanej služby, čoho sa na základe reklamácie domáha (t.j. určiť spôsob vybavenia reklamácie), kontakt (email alebo poštovú adresu), na ktorý mu bude zaslané potvrdenie o vybavení reklamácie. V písomnej reklamácii vady vstupenky je kupujúci povinný uviesť svoje meno a priezvisko, názov podujatia, e-mail uvedený pri konkrétnej objednávke a číslo objednávky (ak si vstupenku zakúpil prostredníctvom využitia služby) a jasným a zrozumiteľným spôsobom opísať predmet reklamácie (t.j. vady vstupenky) a čoho sa na základe reklamácie domáha (t.j. určiť spôsob vybavenia reklamácie), kontakt (e-mail alebo poštovú adresu), na ktorý mu bude zaslané potvrdenie o vybavení reklamácie. 
 5. Ak reklamácia kupujúceho podľa predchádzajúceho bodu nemá uvedené náležitosti a tieto sú pre vybavenie reklamácie nevyhnutné, má prevádzkovateľ právo vyzvať kupujúceho na ich doplnenie. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa prijatia úplnej reklamácie (t.j. reklamácie s uvedením všetkých náležitostí podľa tohto Reklamačného poriadku), t.j. odo dňa odstránenia nedostatkov reklamácie, resp. doplnenia informácií a údajov potrebných k riadnemu vybaveniu reklamácie. 
 6. Prevádzkovateľ vydá kupujúcemu o každej reklamácii, ktorá je zo strany kupujúceho u prevádzkovateľa uplatnená, písomný doklad o uplatnení reklamácie – kópiu reklamačného protokolu, ktorý okrem iného obsahuje informácie o podanej reklamácii zo strany kupujúceho, ako aj dátum podania úplnej reklamácie zo strany kupujúceho; v prípade využitia prostriedkov diaľkovej komunikácie (t.j. e-mailom, poštovou zásielkou) vydá prevádzkovateľ potvrdenie rovnakým spôsobom a na rovnakú adresu, z akej bola reklamácia kupujúcim uplatnená. Na reklamáciu, ktorá nemá náležitosti podľa tohto Reklamačného poriadku a ktorá ani nebola doplnená na základe výzvy prevádzkovateľa, prevádzkovateľ nie je povinný prihliadať. 
 7. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť reklamáciu bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho. 
 8. Pri posúdení opodstatnenosti reklamácie kupujúceho (t.j. či reklamácia je opodstatnená/ neopodstatnená) prevádzkovateľ postupuje spôsobom stanovenom príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, a to najmä podľa ust. § 18 ods. 6 a 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa. V prípade, že prevádzkovateľ uzná reklamáciu kupujúceho ako oprávnenú, odstráni vady služby a/alebo vstupenky spôsobom uvedeným reklamačnom protokole, pokiaľ sa prevádzkovateľ a kupujúci nedohodnú inak. 
 9. O spôsobe vybavenia reklamácie informuje prevádzkovateľ kupujúceho vydaným písomným potvrdením o vybavení reklamácie najneskôr v lehote do 30 dní, ktorý prevádzkovateľ doručí kupujúcemu na ním uvedenú poštovú adresu alebo emailovú adresu, ktorú uviedol kupujúci v reklamácii (bod 7. tohto Reklamačného poriadku). 
 10. Nárok na uplatnenie reklamácie zo strany kupujúceho nevzniká, resp. zaniká, v prípade ak bola vada služby a/alebo vstupenky spôsobená z dôvodov na strane Kupujúceho. 
 11. Na základe zistení z reklamačných protokolov vyvodzuje prevádzkovateľ dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií obdobného charakteru. 
 12. Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.07. 2017. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu Reklamačného poriadku. Reklamačný poriadok sa aplikuje v znení platnom v čase uskutočnenia kúpy vstupenky a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov z neho vyplývajúcich. 
 13. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou aktuálne platných VOP.