Všeobecné obchodné podmienky www.slovenskonazivo.sk


I. Úvodné ustanovenia

 1. AUVID Broadcast s.r.o. Košice (ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečuje prevádzku portálu www.slovenskonazivo.sk (ďalej len „portál“).
 2. Portál je prioritne určený na prezentáciu kultúrnych podujatí (ďalej len „podujatie“) a poskytuje aj ďalšie služby súvisiace s rezerváciou a online predajom vstupeniek na vybrané podujatia Bábkového divadla Košice.
 3. Portál okrem toho v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. d) a § 3 ods. (1) zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti slúži na propagáciu kultúrno-osvetovej činnosti a verejnú prezentáciu výsledkov kultúrno-osvetovej činnosti kultúrno-osvetových zariadení, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom môže byť ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj alebo obec a ktoré o účasť v ňom prejavia záujem a v súlade s ustanovením § 35 ods. (2) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov aj na propagáciu a verejnú prezentáciu kultúrnych aktivít iných kultúrnych zariadení, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj alebo obec a ktoré o účasť v ňom prejavia záujem.
 4. Návštevníkom portálu je fyzická osoba, ktorá navštívi portál za účelom získania informácie o aktuálnych a/alebo pripravovaných podujatiach a môže pritom využiť aj ďalšie služby portálu, rezervovať si alebo zakúpiť vstupenky na vybrané podujatia.
 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomný vzťah medzi prevádzkovateľom portálu, usporiadateľom podujatia a návštevníkom portálu.

II. Prevádzka portálu

 1. Prevádzka portálu je zabezpečená 24 hodín denne a 7 dni v týždni na internetovej adrese www.slovenskonazivo.sk .
 2. Na podporu komunikácie s návštevníkmi portálu prevádzkovateľ portálu zriadil mailovú adresu auvid@auvid.sk prostredníctvom ktorej je možné nahlásiť problémy týkajúce sa prevádzky portálu a služieb, ktoré poskytuje. Každý nahlásený problém je riešený počas pracovných dní v čase od 9:00 – 17:00 hod. Návštevník portálu je informovaný o stave a spôsobe riešenia evidovaných problémov, ktoré nahlásil.
 3. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo na dočasnú odstávku portálu počas lehoty nevyhnutnej na technickú údržbu. Dočasná odstávka portálu bude oznámená na úvodnej stránke portálu minimálne 24 hodín pred začiatkom plánovanej technickej údržby.
 4. Návštevník portálu je povinný používať služby portálu tak, aby nenarúšal jeho fungovanie a v súlade s pokynmi, ktoré sú zverejnené na portáli.
 5. Šírenie akéhokoľvek obsahu portálu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa portálu je zakázané. Obsah portálu je chránený ustanoveniami autorského zákona.
 6. Usporiadateľ podujatia pravidelne aktualizuje zoznam podujatí a zverejňuje aj informácie o pripravovaných podujatiach. 
 7. Informácia o podujatí zverejnenom na portáli obsahuje tieto údaje:
  • názov podujatia,
  • názov usporiadateľa podujatia,
  • informácie o podujatí,
  • začiatok podujatia,
  • miesto konania podujatia,
  • výška ceny vstupného
 8. Za obsah informácií o podujatiach, ako aj o usporiadateľovi daných podujatí, ktoré sú zverejnené na portáli, zodpovedá ich usporiadateľ.

III. Rezervácia a predaj vstupeniek

 1. Návštevník portálu môže využívať služby súvisiace s rezerváciou a zakúpením vstupeniek na vybrané podujatia zverejnené na webovom sídle www.slovenskonazivo.sk .
 2. Potvrdenie o rezervácii alebo zakúpené vstupenky sa zasielajú automaticky na mailovú adresu, ktorú zadal návštevník portálu počas rezervácie alebo kúpy vstupenky na konkrétne podujatie.
 3. Potvrdenie o rezervácii vstupeniek, ktoré obsahuje základné informácie o podujatí, o usporiadateľovi podujatia, identifikátor a trvanie rezervácie (exspiráciu), zasiela systém automaticky na mailovú adresu zákazníka.
 4. Platba za predaj vstupeniek online prebieha prostredníctvom služby STRIPE, ktorá umožňuje návštevníkovi portálu zaplatiť za vstupenku platobnou kartou VISA, Maestro, MasterCard, prípadne Diners Club (ak vydávajúca banka umožňuje uskutočňovanie e-commerce transakcií týmito kartami).
 5. Po uskutočnení platby za vstupenku (poukázaní sumy na účet prevádzkovateľa) systém automaticky zasiela na mailovú adresu zákazníka, ktorý si zakúpil vstupenku (ďalej len „majiteľ vstupenky“), vstupenku v elektronickej forme (súbor vo formáte PDF). Tú si majiteľ vstupenky môže vytlačiť na tlačiarmi spôsobilej tlačiť na formát papiera A4. 
 6. Každá vstupenka zakúpená online obsahuje jedinečný identifikačný čiarový kód (ďalej len „identifikačný kód“). Každú vstupenku možno použiť len raz. Systém eviduje vydané vstupenky podľa identifikačných kódov. Vstupenka je cenina, ktorej falšovanie sa trestá. Vstupenka obsahuje minimálne nasledujúce údaje:
 • názov podujatia
 • termín podujatia
 • identifikačný kód,
 • miesto konania podujatia,
 • cenu vstupenky,
 • názov usporiadateľa podujatia
 • Usporiadateľ podujatia je povinný pri predložení ešte nepoužitej vstupenky s platným identifikačným kódom umožniť majiteľovi vstupenky prístup na podujatie podľa údajov na vstupenke v zmysle podmienok návštevy podujatia, ktoré zverejňuje usporiadateľ podujatia na svojom webovom sídle.
 • Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku majiteľ vstupenky, ktorý využil službu kúpy vstupenky na vybrané podujatie cez portál www.slovenskonazivo.sk nemôže odstúpiť od kúpy vstupenky. Vstupenka na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa usporiadateľ podujatia zaväzuje poskytnúť majiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t. j. podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania.

 IV. Zodpovednosť

 1. Usporiadateľ podujatia v plnom rozsahu zodpovedá majiteľovi vstupenky za konanie podujatia, ako aj za plnenie všetkých práv, ktoré majiteľovi vstupenky na základe platných právnych predpisov prislúchajú.
 2. Majiteľ vstupenky je oprávnený uplatniť všetky svoje práva, nároky, prípadné sťažnosti vyplývajúce z kúpy vstupenky (vrátane nárokov zo zodpovednosti za nedostatky, škodu a/alebo vzniknutú ujmu) priamo u usporiadateľa podujatia na jeho adrese uvedenej na vstupenke.
 3. Prevádzkovateľ portálu zodpovedá len za riadne a včasné vystavenie vstupenky a zaslanie vstupenky na určenú mailovú adresu, ktorú zákazník zadal.
 4. Prevádzkovateľ portálu a usporiadateľ podujatia nenesie nijakú zodpovednosť za následnú stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie vstupenky a nie sú ani povinní poskytnúť majiteľovi vstupenky náhradnú vstupenku.
 5. V okamihu zakúpenia vstupenky na podujatie Bábkového divadla Košice bol uzatvorený zmluvný vzťah podľa ustanovení kúpnej zmluvy podľa občianskeho zákonníka s príslušným usporiadateľom a od tohto okamihu sa vzťahujú na predmetný zmluvný vzťah VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY usporiadateľa Bábkového divadla Košice https://www.bdke.sk/wp-content/uploads/2020/03/VOP_BDK_2020.pdf

V. Storno vstupenky

 1. V prípade zmeny alebo zrušenia podujatia usporiadateľ podujatia zodpovedá majiteľovi vstupenky za vrátenie ceny vstupenky a to spravidla v pokladnici daného usporiadateľa podujatia v hotovosti po predložení vstupenky s identifikačným kódom. Usporiadateľ podujatia môže ponúknuť majiteľovi vstupenky aj vstupenku na náhradné podujatie.
 2. Ak majiteľ vstupenky v prípade zmeny podujatia navštívi náhradné podujatie, stráca nárok na vrátenie ceny vstupenky, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu vstupenky medzi pôvodným a náhradným podujatím.
 3. Storno vstupenky v iných prípadoch určuje usporiadateľ podujatia v zmysle svojich obchodných podmienok a je potrebné sa obrátiť priamo na usporiadateľa podujatia. Kontaktné údaje sú uvedené na webovom sídle www.bdke.sk